Fellesfag

Mening[kognitiv]

I fellesfagene skal de tre hovedtemaene: Mening, Gøy og Retning, tilsammen tiltale hele eleven.

I hovedtemaet Mening kan elevene se hvordan og hvor deres egenarter passer inn i en større mangfoldighet. Temaet skal være med å utvikle elevenes evner til å se seg selv i en større sammenheng. Vi vil arbeide med å se på om ting som har hendt kan oppleves fornuftmessig begripelig og hvordan man kan forstå det som skjer i et større perspektiv.

Gøy[emosjonell]

Under hovedtemaet Gøy skal følelser aktiveres og utfordres. Kreativitet er noe alle mennesker har. Å få bruke den gir livsglede og selvbekreftelse. Vi vil lære elevene kreative metoder som kan styrke deres skaperkraft og vise hvordan kreativitet kan brukes instrumentelt i studie og jobb. Kreativitet og sosialkompetanse er bærende elementer i hovedtemaet Gøy. Det blir bred kontaktflate mellom undervisningsstoffet og eleven i dette hovedtemaet.Her vil læring kobles tett sammen med emosjonelle opplevelser.

I sosialkompetanse vil vi gi eksempler fra forskning, nye tanker, trender og erfaringer i sosialt samspill som vi finner fra ulike verdensdeler. Vi vil gjennom dette fellesfaget styrke skolehverdagen som læringsarena for sosial dannelse.

Retning[handling]

Hovedtemaet Retning skal bidra til at elevene ser løsninger på utfordringer og at de opplever av å ha tilstrekkelige ressurser til å kunne handle i forhold til ulike situasjoner. I ulike prosjekter vil vi her utforske hva mangfolds kompetanse kan innebære. Til dette er Stavanger perfekt, ikke for liten ikke for stor!

StUF vil jevnlig ha Artist in residens på skolen. Artistene kan komme fra nær og fjern, felles for dem er at de bor på skolen mot at de initierer og fullfører et stykke kunstnerisk arbeid sammen med elevene. I en form for en kunstnerisk lærling og gjestemester løp.

Fellesfagtemauker

Hovedtemaet Retning skal bidra til at elevene ser løsninger på utfordringer og at de opplever av å ha tilstrekkelige ressurser til å kunne handle i forhold til ulike situasjoner. I ulike prosjekter vil vi her utforske hva mangfolds kompetanse kan innebære. Til dette er Stavanger perfekt, ikke for liten ikke for stor!

StUF vil jevnlig ha Artist in residence på skolen. Artistene kan komme fra nær og fjern, felles for dem er at de bor på skolen mot at de initierer og fullfører et stykke kunstnerisk arbeid sammen med elevene. I en form for en kunstnerisk lærling og gjestemester løp.

Elevrådets time

Elevrådets arbeid og deres ukentlige fellestime vil være en av skolens viktigste arenaer for sosialt og faglig arbeid. Gjennom elevrådet kan elevene få påvirke sin egen skolehverdag og elevrådets time vil gi lærerne og ledelsen viktig informasjon om elevenes skolehverdag. Elevrådets arbeid vil være et område for aktivt elevdemokrati og elevmedvirkning i StUF.

Fine fredager

StUF ønsker å knytte tette bånd mellom skolens elever og byen. I denne sammenheng vil vi invitere byens befolkning inn for å gi dem opplevelser og kunnskap om hva elevene jobber med og hva skolen står for. Skolen skal være et aktivt fellesrom i byen, som bidrar liv og som inspirerer byens innbyggere. En av disse møteplassene blir «fire fine fredager». Gjennom disse møtene gis elevene en arena hvor de kan presentere seg selv og sine ideer og arbeider.

Lørdagsseminar

Lørdagsseminaret blir en viktig arena for elevenes dannelse i møte mellom skolen og byen. Seminarene vil være sentrale i arbeidet med skolens grunnleggende filosofi og verdier. Her inviteres samtaleholdere til møte med elevene for å gi dypere innblikk i temaer som fremtidens byutvikling, bærekraft og levekår. Seminarene er åpne for alle interesserte, slik at skolen på flere plan kan bli et senter for det grønne skiftet i Stavanger.

Morgensamling

Skolens elever skal ha en felles morgensamling hver dag hvor vi setter an tonen for dagen. Vi ønsker at morgensamlingene skal vekke nysgjerrighet og anspore til refleksjon. Det gjelder for det som skjer utenfor skolens vegger og inne i hver enkelt elev. Her skal det emosjonelle tiltales ved bevegelse, sang og forestillinger og det tankemessige gjennom innlegg og samtale. Tilrettelagt for at elevene skal gjøre seg klare til å dykke ned i resten av dagens gjøremål på ulike linjer, valgfag og læresteder.

Scroll to Top